המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים בהיקף של 10,649,240 מיליון שקל. סכום זה יופקד לקרן למניעת זיהום ים בתוך 60 יום.

יצוין, כי חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית סכום זה שלגביו נשלחה אליה כוונה להטיל עיצום, אך המשרד להגנת הסביבה דחה את בקשתה.

בתחילת יולי 2017, בשתי הזדמנויות שונות, גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על-ידי הטלת מטען שברי ואבקת תירס לים במסגרת פריקת המטען על ידי מנופאי, שעבד בניגוד לנוהלי פריקה וטעינה של החברה ובניגוד לתנאי היתר הזרמת השפכים של החברה.

זאת ועוד, החברה אף לא דיווחה למשרד להגנת הסביבה בניגוד לקבוע בהיתר וצוותי המשרד בשטח הם אלו שזיהו את אי העמידה בנהלים ואת הזיהום. אף שנודע לחברה אודות הזיהום והפרת נוהלי העבודה, המשיכה ההפרה פעם נוספת ביתר שאת, כך שהחברה לא פעלה לצמצום הנזק וביצעה הפרה חוזרת.

צילום:  דרור אריאלי, המשרד להגנת הסביבה

הסכום שנקבע על-ידי סמנכ"ל בכיר לאכיפה, יצחק בן-דוד, נגזר ממחזור המכירות השנתי של החברה, לפי החוק.

תגובת חברת נמל אשדוד: ״החברה רואה חשיבות גדולה בפעילות על פי הדין, תוך שמירה מקסימאלית על כל חוקי הגנת הסביבה. החברה אינה מתפשרת במילוי חוקים אלו.

מאז ההודעה על האירוע פעלה החברה יחד עם המשרד להגנת הסביבה על מנת לחדד את הנהלים מול כל העובדים.
הופץ עלון מידע מיוחד לכלל העובדים בכל הנוגע לעבודה בנמל ושמירה על הסביבה. בנוסף, נערכו הדרכות בתחום איכות הסביבה למנופאים ומנהלי העבודה".